สร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันครอบคลุมประเทศในอาเซียนและบางประเทศในตะวันออกกลาง